Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana


descargar 33.06 Kb.
títuloLanguage family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana
fecha de publicación04.04.2017
tamaño33.06 Kb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Literatura > Documentos
BAMBARERA

BAMANANKAN, BAMBARA, BAMBARA
Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana.

Language codes:

ISO 639-1 bm

ISO 639-2 bam

ISO 639-3 bam

Glottolog: bamb1269.
Beste izen batzuk (bamanankan):

bamana alt bambara [BRA].

bamanakan alt bamanankan [BRA].

bamanakan alt bambara [BRA].

bamanankan [BRA] hizk. Mali; baita Burkina Faso, Boli Kosta, Gambia, Ginea, Mauritania eta Senegal ere.

bambara alt bamanankan [BRA].

bambara [BRA] hizk. Mali; baita Burkina Faso, Boli Kosta, Gambia Ginea, Mauritania ere.

bambara alt mbaru dial lame [BMA].

bambaro alt mbaru dial lame [BMA].

lame [BMA] hizk. Nigeria.

BOLI KOSTA
bambara (bamana, bamanakan) [BRA] 5.500 hiztun (1993, SIL). Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana. Negozio hizkuntza. Ikus sarrera nagusia Malin.

BURKINA FASO
bambara (bamana, bamanakan) [BRA] 300 hiztun (1991, L. Banderaa CRC). Kénédougou Probintzia, N’Dorola ondoan. Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana. Ikus sarrera nagusia Malin.
MALI
bamanankan (bambara, bamanakan) [BRA] 2.700.000 hiztun (1995), barne eginik 75.000 gan (1991, Vanderaa) eta 41.200 wasulu (1991, Vanderaa); herrialde guztietako populazio osoa 2.777.400 edo gehiago. Halaber mintzatua Boli Kosta, Burkina Faso, Gambia, Ginea, Mauritania eta Senegalen ere. Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana. Dialektoak: standard bambara, somono, segou, san, beledugu, ganadugu, wasulu (wasuu, wassulunka, wassulunke), sikasso. Azpidialekto asko. Sailketa nagusia bambara estandarra (maninkerak oso influentziatua) eta landa-dialektoen artekoa da. Bamanankan dialektoa hainbat mailatan mintzatzen du herriaren % 80k. Wasuluera bamanankanaren dialektoa da Malin, baina mendebaldeko maninkarena Ginean. Helduen hezkuntzan erabilia. Wasuluarrak lehenagoko fulbearrak dira. Hizkuntza nazionala, hiztegia, gramatika, irrati programak.
NIGERIA
lame [BMA] 10.000 hiztun (1995, CAPRO), Bauchi estatua, Toro LGA, Lame Distritua. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Jarawan, Nigerian. Dialektoak: ruhu (rufu, rufawa), mbaru (bambaro, bombaro, bomberawa, bumberawa, bambara, bamburo), gura (tugura, agari, agbiri). Dialekto clusterra. Informatua zegoen ruhu hiztunik ez zegoela 1987an (Blench); Kamerun eta Txadeko peve (lame) hizkuntzaren ezberdina.
Hizkuntza / lengua: bambarera / bamanankan / bambara / bambara.

Hiztunak / hablantes (2008): 10.000.000.

Herrialdea / país: Mali; Senegal, Burkina Faso, Gambia, Boli Kosta, Ginea.HISTORIA. Bambara Malin 10 milioi pertsonak mintzatzen dute, hauetatik 270.000 banbara etniakoak dira eta, beraz, etnien arteko hizkuntza bezala erabiltzen dute herrialdean.

Bambara historiaz betetako hizkuntza da (Ségou-ko inperioa, 1660-1861). Bere literatura orala Afrikako ezagunenetakoa da (epopeiak, abestiak, ipuinak, enigmak, otoitzak). Baina halaber da hizkuntza modernoa ere: pelikula bikainak filmatu dira bambaraz, griot (poeta eta musiko ibiltari) tradizionalen ondorengoek mundu osoko irrati-uhinak konkistatu dituzte, balafoi zaharrei sintetizadorea erantsiz. Malitar erakundeek garrantzi handiko literatura pedagogikoa burutu dute, grafia ofiziala dekretuz ezarriz. Metodo honen egileak, José Morales (Motril, 1944) 1992ko urteaz gero bambara irakasten ari da Madrilen, Formazio eta Dokumentazioaren Zentroan. Maliko hizkuntza ofiziala frantsesa da, baina bambaraz gain fulbera, songaiera ea. mintzatzen dira.


HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak a, e, ɛ (formalki è), i, o, ɔ (formalki ò), u dira. B) Azentuak tonalitatea adierazteko erabil daitezke. C) Bokalak oralak eta sudurkariak izan daitezke. Hasierako kontsonante batzuk aurrenasalizatu egiten dira. D) Bi hitz aurkitzean, bigarrena egitura bokalikodun izenordaina bada, lehenen-goaren hasierako bokala galdu egiten da, baina elisioak luzapen leun hautemangarri bat eraman behar du. Luzapen hau ez burutzeak ez ulertzea ekar dezake.

Morfosintaxia. A) Aditz-, izen- eta adjektibo-atzizkiak ditu. B) Eraikuntza trantsitiboan osagarri zuzena laguntzaile eta aditzaren artean sartzen da eta intrantsitiboaren ezaugarria osagarri zuzenik ez edukitzea da. C) Perpaus pasiboaren ezaugarria intratsitiboaren eraikuntza berdina edukitzea da. D) Hona hemen bambaraz lehenengo 10 zenbakiak: kelen (1), fila (2), saba (3), naani (4), duuru (5), wòorò (6), wolonwula (7), segin (8), kònòntòn (9), tan (10).

Idazkera. Latindar idazkeraz gainera, denboran zehar beste hainbat idazkera mota izan ditu. 70eko urteez geroztik latindar idazkera erabili du gehienbat, karaktere fonetiko zenbait laguntzeko erantsiz. ny letra-multzo zatiezina gaur ɲ edo ñ idazten da (Senegal). ng letra-multzo anbiguo zatiezinak (ŋɡ) eta (ŋ) idazteko balio zuen. 1986an Bamakoko Biltzarrean erabaki zen “ŋ” bezala letreiatzea ng eta ez ordura arte bezala.


N’Ko alfabetoa Solomana Kantek 1949an asmatutako ikur sistema da, mendebaldar Afrikako mandé hizkuntzentzat idazteko metodoa; N?Ko-k “nik diot” esan nahi du mandé hizkuntza guztietan. Hau hasiera batean Kankanen, Ginean hasi ziren erabiltzen eta handik mendebaldar Afrikako mandé hizkuntzen hainbat sektoretara hedatu zen.HISTORIA. El idioma bambara (bamanankan) es una lengua hablada en Malí, por 10 millones de personas, de los cuales 270.000 pertenecen a la etnia bambara, por lo tanto la mayoría lo usa como lengua interétnica en el país.

El bambara es una lengua cargada de historia (Imperio de Ségou, 1660-1861). Posee una de las literaturas orales mejor conocidas de África (epopeyas, canciones, cuentos, enigmas, oraciones). Es también una lengua moderna: se han filmado grandes películas, los descendientes de los griots tradicionales (poetas y músicos ambulantes) han conquistado las ondas de radios del mundo entero, añadiendo el sintetizador a los balafones ancestrales. Los organismos malianos han elaborado una importante literatura pedagógica y han establecido por decreto una grafía oficial. Desde 1992, el autor de este método, José Morales (Motril, 1944) enseña el bambara en el Centro de Formación y Documentación de Madrid. La lengua oficial de Malí es el francés, pero además de bambara se hablan fulbe, songay, etc.
LENGUA. Características principales.

Fonetika. A) Las vocales son a, e, ɛ (formalmente è), i, o, ɔ (formalmente ò), u. Son vocales orales y nasales. B) Los acentos pueden ser usados para indicar la tonalidad. C) Las vocales pueden ser orales y nasales. Algunas consonantes iniciales son prenasalizadas. D) Cuando al encuentro de dos palabras, la segunda es un pronombre de estructura vocálica, la vocal final de la primera se elide, pero la elisión recibe una prolongación ligera perceptible. Ignorar esta prolongación induce a incomprensión.

Morfosintaxis. A) Posee sufijos verbales, nominales y de adjetivos. B) En la contrucción transitiva recibe un complemento directo entre el auxiliar y el verbo, mientras que la intransitiva se caracteriza por la ausencia del complemento directo. C) La oración pasiva se caracteriza por tener la misma construcción que la intransitiva. D) Los 10 primeros números en bambara son: kelen (1), fila (2), saba (3), naani (4), duuru (5), wòorò (6), wolonwula (7), segin (8), kònòntòn (9), tan (10).

Escritura. Ha tenido a lo largo del tiempo distintos sistemas de escritura, además de la latina. Desde los setenta el bambara ha sido en su mayoría empleado a través de escritura latina, con la ayuda de algunos caracteres fonéticos adicionales. El grupo indivisible de las letras “ny” es ahora escrito ɲ o ñ (Senegal). El grupo indivisible ambiguo de las letras “ng” representaba tanto el (ŋɡ) como el de (ŋ) . En 1986 las convenciones de deletreo de Bamako designaron el último como “ŋ” y no como estaba planteado (ng).

El alfabeto N’Ko es un sistema de caracteres ideado por Solomana Kante en 1949 como un método de escritura para los lenguajes mandé de África occidental; N’Ko significa “yo digo” en todas las lenguas mandé. Este se empezó a emplear al principio en Kankan, Guinea y desde allí se diseminó por distintos sectores del mundo de habla Mandé en África occidental.GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK
BAMBARA I-II, Cours pratique, I. Sons, II.Tons, Père Charles Bailleul, 118 or., Bobo-Dioulasso, Urterik gabe.

BAMBARA-III, Cours pratique, Types de phrases, Charles Bailleul, 153 or., Bobo-Dioulasso, Urterik gabe.

J’APPRENDS LE BAMBARA, José Morales, Acct-Karthala, 24x16, 496 or., Paris, 1996.

HIZTEGIAK, LEXIKOAKBAMBARA-FRANÇAIS, Père Charles Bailleul, Éditions Donniya, 22,5x15, 470 or., Bamako, 1996.
Bibliografia
LAYIDU KURA, Le Nouveau Testament en bambara dans une nouvelle orthographe, Alliance Biblique au Mali, 18x11,5, 563 or., Bamako, 1996.
BAMBARA ALFABETOA

BAMBARA ALPHABETBambararen idazkera frantses okupazioarekin gertatu zen (1880-1960) eta normalean beti latindar alfabetoz idatzi da´nahiz eta N’Ko eta arabiar alfabetoak ere zertxobait erabili diren. Gainera, badago literatura oral aberatsa, gehienbat erregeen eta eroien ipuinak.
Writing was introduced to the Bambara during the French occupation (1880-1960) and Bambara is usually written with the Latin alphabet, though the N’Ko and Arabic alphabets are also used to some extent. In addition, there is a rich oral literature, consisting largely of tales of kings and heroes.Bambara alfabetoa eta ahoskera / Bambara alphabet and pronunciation

Testu-lagina / Sample text
Hadamaden bɛɛ danmakɛɲɛnen bɛ bange, danbe ni josira la. Hakili ni taasi b'u bɛɛ la, wa u ka kan ka badenɲasira de waleya u ni ɲɔgɔn c.
Itzulpena / TranslationGizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)


Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western,...

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern,...

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western,...

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western,...

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western,...

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Gallo-Iberian,...

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Gallo-Iberian,...

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Slavic, East

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Central-Western, Central, Manding-JogoManding-Vai, Manding-Mokole, Manding, Manding-East, Northeastern Manding, Bamana iconLanguage family: Indo-European, Slavic, East


© 2015
contactos
l.exam-10.com