Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova


descargar 82.93 Kb.
títuloPresentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova
fecha de publicación19.09.2015
tamaño82.93 Kb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Literatura > Documentos

Generalitat de Catalunya Feines d’estiulogo institut.jpg

Departament d’Educació

INS Josep Mestres i Busquets


FEINES D’ESTIU: 1r BTX
Benvolgudes famílies,
Per tal de recuperar les matèries suspeses els alumnes hauran de:


 • Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa i lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova.

 • Fer una prova escrita segons el calendari de proves extraordinàries que trobareu a continuació. Les proves extraordinàries es realitzaran entre l’1 i el 2 de setembre de 2015.

 • Les notes es lliuraran divendres 4 de setembre de 2015 a les 11.30h.


Penseu que la superació d’aquestes proves pot determinar la promoció de curs i tingueu present que el pas de curs sense matèries pendents és molt important per garantir l’adquisició de nous coneixements.
Aprofitem per desitjar-vos unes bones vacances i restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.


MATÈRIA

FEINA D'ESTIU alumnes que han de recuperar al setembre

Anglès

Repàs d'activitats del workbook (veure instruccions més avall)

Biologia

Activitats d'avaluació de final de cada tema (no immunologia tema 4). No cal copiar les preguntes. Presentar en forma de dossier.

Castellà

Full amb activitats de repàs del llibre de text + orientacions en full adjunt

Català
Repassar tots els temes donats a classe: Temes 3, 4, 5, 9 i 10 del llibre de text, Tirant lo Blanc, Antologia de la poesia catalana i La novel·la al segle XX.
Ciències de la terra

Repassar el llibre : Temari i activitats

Ciències del món

Resum i opinió de 9 noticies relacionades amb els temes 1,2,3,5 i 6.

Cultura audiovisual

Presentar un curt audiovisual de 4 minuts. i un treball fotogràfic de 12 fotos inspirades en 12 triades d'autors famosos. Comentar la tria i explicar la vostra proposta

Dibuix artístic

20 dibuixos per avaluació suspesa al bloc DIN A4.

Dibuix tècnic

Tema 6 del llibre. Presentar un bon resum amb els exemples ben fets. Exercicis n. 1. pàg 61, 175 i 176

Economia

Repassar el llibre i les activitats

Educació física

Treballar 8 sessions i estudiar dossiers curs

EOE 1

Repassar el llibre i les activitats

Filosofia

Repassar el llibre: temari i activitats

Física I

Veure full de les instruccions de la feina a entregar al final del document

Francès

Exercices pratiques de grammaire française 3 (o similar) Alhambra Longman ISBN 9788420527826

Història del món

Repassar el llibre: temari i activitats

Literatura catalana

Revisió de les tècniques de comentari de text literari

Literatura universal

Orientacions en full adjunt

Llatí

Entregar dossier de morfología nominal i verbal. Cultura : habitatges dels romans, urbanisme i espectacles públics.

Matemàtiques

Refer els exercicis fets a classe i tots els resolts del llibre

Matemàtiques CCSS

Refer els exercicis i la teoria i apunts de classe.

Psicologia

Repassar apunts, llibre i activitats

Química

Realitzar dossier que ja tenen els alumnes

Religió
Tècniques exp. Graficop.

Realitzar un projecte per un quadre de 80x 80. Tècnica acrilica,oli. Temàtica lliure.

Tecnologia industrial

Fer exercicis realitzats a classe durent tot el curs

Volum

Fer una escultura treballant l'espai. Memòria del projecte de la forma natural. Fer un projecte teòric sobre una performance. Acabar l'escultura de porexpan.Per a qualsevol dubte adreceu-vos al professor/a de la matèria corresponent.

CALENDARI DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES de SETEMBRE curs 2014-2015


DILLUNS 1 DE SETEMBRE

DIMARTS 2 DE SETEMBRE

8’00 – 9’30

CASTELLÀ (Aula 1rB)


FÍSICA (Aula 1rA)

BIOLOGIA (C3)

CULT. AUDIOVISUAL (Aula 1r B)

DIBUIX TÈCNIC (Aula 2n B)

9’30 – 11’00

CATALÀ (Aula 1rB)

CC. MÓN (Aula 1rB)

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA (1r A)

11’00 – 12’30

FILOSOFIA (Aula 1rB)

MATEMÀTIQUES (1r A)

MATEMÀTIQUES CC.SS. (2n A)

TÈCNIQUES G-P (Comp 4)

12’30 -13’30

ANGLÈS (1r B)

QUÍMICA (1r A)

ECONOMIA (2n B)

13´30-14´30

ED. FÍSICA (pati)

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (aula 1r B)

TECNOLOGIA (1A)

CTMA (Aula 2nA)EDUCACIÓ FÍSICA RECUPERACIONS 1r BTX

Exàmens teòrics
 • Elaboració de TREBALL (realitzar el treball per trimestre).

 • Examen teòric condició física, teoria de l’entrenament, nutrició, exercici físic i societat actual.Exàmens pràctics
 • Test Resistència: COURSE NAVETTE

 • Proposta d’ESTIRAMENTS necessaris per fer el test d’abans

 • Test Força: LLENÇAMENT PILOTA MEDICINALFEINA D’ESTIU

 • REALITZACIÓ DELS TREBALLS

 • LECTURA APUNTS


1º trimestre (TEORIA DE L’ENTRENAMENT)
A ESCOLLIR: RESISTÈNCIA, FORÇA, VELOCITAT O FLEXIBILITAT


 • Definició.

 • Tipus.

 • Aparells del cos humà relacionats. De que depen?

 • Beneficis de l’entrenament continuat.

 • Mètodes d’entrenament.

 • Temps de recuperació.

 • Gràfica evolució amb l’edat.


2º trimestre, PLANIFICACIÓ DE L’ENTRENAMENT
A. PLANIFICACIÓ ENTRENAMENT
REALITZAR 8 SESSIONS. A ESCOLLIR: RESISTÈNCIA, FORÇA, VELOCITAT O FLEXIBILITAT

 • Objectius

 • Materials

 • Instal.lació

 • Parts de la sessió: part inicial, part central, part final

 • Mètodes i sistemes d’entrenament

 • Temps

3º trimestre ESPORTS COL·LECTIUS I ACTIVITATS DIRIGIDES

A. ESPORTS COL·LECTIUS


 • Classificació d’esports col·lectius:

 • Cita 5 esports col·lectius de cooperació-oposició. Explica les regles bàsiques d’un d’ells.

 • Cita 5 esports col·lectius únicament de cooperació. Explica les regles bàsiques d’un d’ells.

 1. ACTIVITATS DIRIGIDES
 • Introducció a les activitats dirigides

 • Modalitats i tipus.

 • Descripció de les més practicades.

 • Estudi dels preus de les activitats.

 • Materials necessaris per a realitzar les activitats

 • Bibliografia


ANGLÈS RECUPERACIONS 1r BTX

Grammar basics: Do the exercises on pages 110 to 126 on your Student’s book.

You have to complete the exercises and hand them in for correction. This is compulsory. If you don’t complete the exercises you won’t be allowed to do the exam.
The exam will consist of:

 • A writing exam about one of the topics from the write section of units 1-7 in the workbook.

 • A grammar and vocabulary exam on units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 based on the exercises in the grammar basics.

 • A listening exam out of the listenings in the exam practice section of units 1-7 in the workbook.

If you do the exam in September you won’t get marks higher than 5, unless the exam is unusually good and you may get a 6.
LLENGUA CASTELLANA RECUPERACIONS 1r BTX

ACTIVIDADES DE VERANO 2015 CASTELLANO, 1º BACHILLERATO

Apreciados padres y alumnos:

El departamento de lengua castellana sugiere a los alumnos que hayan obtenido evaluación negativa trabajar los diferentes aspectos de la materia con actividades variadas. La realización correcta de las mismas comportará un 30% de la nota global; el 70% restante corresponde al examen de recuperación.

Si se acoge a esta opción, es obligatoria la entrega de estas tareas el mismo día del examen; de lo contrario, la nota del examen de la prueba extraordinaria será de un 100%.

Formato de entrega: folios numerados en una carpeta con los datos personales.

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL TRABAJO SEA PERSONAL Y NO COPIADO

1. COMPENSIÓN LECTORA [10%]:

JUAN MARSÉ: Útimas tardes con Teresa [lectura prescriptiva 1º Bachillerato 2014-16]

En el examen de septiembre se efectuarán preguntas sobre la obra, tanto de contenido para comprobar su lectura, como de teoría sobre el conocimiento de su autor y de la corriente literaria a la que pertenece.

2. EXPRESIÓN [10%]:

Trabajo de lectura de La Celestina [Ver anexo]
4 redacciones (entre 100 y 120 palabras cada una) en las que se indiquen las características de cada uno de los tipos de textos trabajados a lo largo del curso: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo.

TIENEN QUE ESTAR ESCRITAS A MANO

3. CONOCIMIENTOS GRAMATICALES [10%]: Selección de actividades del libro de texto:

Reelaboración de los ejercicios gramaticales (comprobación y consolidación) del libro de texto. Unidades 1-6.

TIENEN QUE ESTAR ESCRITOS A MANO

4. CONOCIMIENTOS ORTOGRÁFICOS [10%]: Selección de actividades del libro de texto:

Reelaboración de los ejercicios ortográficos (libro de texto, unidades 1-6).

TIENEN QUE ESTAR ESCRITOS A MANO

 Para reforzar la ortografía:

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ Actividades en red.

 Para reforzar la gramática:

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/

http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm


TRABAJO DE LA CELESTINA:

OBJETIVOS: Leer y comprender la obra de Fernando de Rojas, La Celestina.

 Analizar los aspectos más destacados de la novela leída.

 Redactar textos breves, pero elaborados, de diferente tipología, a partir de la lectura y análisis de la obra. Se pretende con ello reproducir el modelo de preguntas de los exámenes de la Selectividad.

FORMATO

 La presentación seguirá las pautas establecidas: en carpeta de plástico, folios impresos por una cara, índice, páginas numeradas…

 Presentarás el trabajo impreso, no se recogerá ningún trabajo que se presente en USB o por correo.

 Utilizarás un folio para cada apartado y solo uno.

0. ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN:

Comenta en 1ª persona el método de trabajo y las dificultades encontradas o los descubrimientos a los que has llegado. Aunque se suele escribir al final, debe ir al comienzo.

II. ANÁLISIS DE LA OBRA.

1. Autor y obra: elabora una infografía con la biografía del autor, obras más destacadas y características de su obra.

Tipo de texto: INFOGRAFÍA

http://babel-lengua.blogspot.com.es/2014/07/crear-una-infografia.html
2. Contexto: La crisis del siglo XV. De la Edad Media al Renacimiento. Se trata de que busques información sobre la época, sobre algún hecho histórico importante y redacta una crónica periodística.[ES OBLIGATORIO INCLUIR CITAS A PIE DE PÁGINA].

Tipo de texto: CRÓNICA PERIODÍSTICA

3. Estructura: haz un esquema con la secuencia de acciones de la novela. Enumera las acciones más importantes por orden cronológico; luego agrúpalas con llaves en planteamiento, nudo y desenlace.

Tipo de texto: ESQUEMA

4. Temas: Redacta en unas 120-150 palabras un texto expositivo en el que expliques los temas principales y los secundarios que aparecen en la obra.

Tipo de texto: EXPOSITIVO

5. Personajes: elige el personaje que te resulte más desagradable o simpático y descríbelo según su físico, comportamiento,…

Tipo de texto: DESCRIPTIVO

[ES OBLIGATORIO INCLUIR CITAS A PIE DE PÁGINA].

6. Conexión entre los personajes: haz un mapa conceptual de la relación entre los personajes.

Tipo de texto: MAPA CONCEPTUAL

7. Narrador: narra en primera persona el final de la novela (entre 120 - 150 palabras).

Tipo de texto: NARRATIVO

8. Espacio: En la novela aparecen muchos espacios, escribe un itinerario desde casa de Melibea a la de Calixto

Tipo de texto: INSTRUCTIVO

9. Tiempo: traza un eje cronológico con las referencias temporales más importantes que aparecen en la obra.

Tipo de texto: EJE CRONOLÓGICO

Puedes realizarlo con: http://www.dipity.com/
10. Lenguaje y estilo: los diálogos y las diferencias de registro en las distintas clases sociales de la obra. Inventa una conversación entre Areúsa y Melibea

Tipo de texto: CONVERSACIÓN

III. CONCLUSIONES:A partir de la lectura y análisis de la obra, y a modo de síntesis de tu propio trabajo, defiende en 150-200 palabras la inclusión de la obra La Celestina en la programación oficial de 2014-16 de 1º de Bachillerato por lo que aporta a la Historia de la literatura española

Tipo de texto: ARGUMENTACIÓN.

IV. BIBLIOGRAFÍA:

[OBLIGATORIA]. Si es telemática, hay que incluir entre corchetes la fecha de consulta]

FISICA I RECUPERACIONS 1r BTX
FEINA ESTIU 2015 FÍSICA 1r BATX

1. a) Quin tipus d’ona és la llum?

b) Esmenta diferents aplicacions de les diferents bandes de l’espectre electromagnètic

c) Realitza els càlculs adients, i ordena de més a menys energia les següents radiacions electromagnètiques:

una radiació de freqüència 2 107 Hz

una radiació de longitud d’ona 10-12m

un fotó d’energia 4 10-19J

Dades: c= 3·108m/s; h= 6,63·10-34 J.s

2. La figura representa la propagació d’un raig de llum quan passa d’un medi a un altre. Enuncia la llei que regeix aquest fenomen físic i raona a quin d’aquests medis (A o B) la llum es propaga a una velocitat més gran.


BA

3. Un raig de llum vermella incideix sobre un vidre amb un angle de 30º respecte de la direcció normal a la superfície. L’índex de refracció del vidre, per la llum vermella, val n=1,5

 1. En quina direcció surt reflectit el raig?

 2. En quina direcció surt refractat el raig?

 3. Es produirà reflexió total en el pas de la llum de l’aire al vidre? Justifica-ho.

 4. Quin serà el valor de l’angle crític en el pas del la llum del vidre a l’aire?


4. En què consisteix un tub de fibra òptica? En què es basa el seu funcionament? Quines aplicacions en té?
5. Un mirall còncau té un radi de curvatura de 50 cm. Determineu analíticament i amb un diagrama de raigs la posició i la mida de la imatge d’un objecte de 20 cm d’alçada, si es col·loca:

a) a 50 cm del mirall.

b) a 20 cm del mirall.

c) Expliqueu les característiques de les imatges formades en els dos casos anteriors.
6. a) Determina l’índex de refracció d’una lent bicòncava de radis de curvatura r1= 15mm i r2= 18mm, i distància focal 13.6mm.

b) Calcula analítica i numèricament la posició d’un objecte situat a 30mm.
7.- El vector de posició d’un cos en moviment durant els tres primers segons ve donat per l’expressió:

m, en què t és el temps en s.

a) Calcula i representa el vector de posició per t=1s i t=3s

b) Calcula la velocitat mitjana entre els dos instants

c) Classifica , raonadament, la trajectòria segons que sigui rectilínia o curvilínia, plana o espacial.

8.- A la següent gràfica hi ha representat el moviment d’una moto.:
mrua

a) Descriu el moviment que realitza la moto

b) Calcula les acceleracions.

c) Si continués el moviment amb la primera acceleració, quant tardaria en

quedar aturat? I, què espai ha de recórrer fins aturar-se?
9.- Es dispara un projectil cap amunt a una velocitat inicial de 120 m/s.
a) Determina l'altura màxima assolida.
b) A quina altura es troba al cap de 16 s d'haver-se disparat?
c) De quant temps disposem per apartar-nos del lloc inicial per tal que el projectil no ens impacti quan caigui?
10.- Una boia està situada a 15 km d’un vaixell. Si disparen un objecte des del vaixell a 400 m/s amb un angle de 30°,

a) Arribarà a la boia?

b) A quina alçada màxima arriba l’objecte?
RAONA LES RESPOSTES

boia
11.- Una rentadora centrifuga a 850 rpm. Partint del repòs triga 15 s en arribar a les 850 rpm. Calcula:

a) l’acceleració angular, durant aquest 15 s.

b) quantes voltes fa en aquest primers 15 s.

c) Si el radi del tambor és de 25 cm. Quina acceleració centrípeta pateix la roba durant el centrifugat a 850 rpm i quina és la seva velocitat lineal?
12.-Un bloc de massa 4,5 kg descansa sobre un pla inclinat un angle de 30º i sense fricció. El cos està unit mitjançant una corda lleugera que passa per una politja a un segon bloc de massa 2 kg suspès verticalment, com indica la figura:

scan0034
Calcula la tensió de la corda i l’acceleració del sistema
13. Un cos de massa 2kg es mou a 5m/s en el sentit positiu de l’eix X. Es dispara una bala en sentit contrari i després del xoc tot queda en repòs. Si la massa de la bala és de 30 g, quina era la seva velocitat abans d’impactar amb el cos?
14.- Calcula la massa de Júpiter si sabem que un dels seus satèl·lits té un període de 16,55 dies i un radi orbital de 1,9·109 m.

Dades: G= 6,67 ·10-11Nm2/kg2.
15.-Dos amics empenyen un piano de 150kg per una rampa inclinada 20º per pujar-lo a un camió, la força mínima que han d’aplicar és de 779N.

a) Quin és el coeficient de fregament entre el piano i la rampa?

b) Si l’altura entre el terra i el camió és de 90cm, quin treball desenvoluparà la força aplicada pels dos amics?
16.- L’Albert arrossega el seu trineu muntanya amunt per un pendent de 30º amb un coeficient de fregament de 0.1. La massa del trineu és de 50kg i l’Albert recorre, a partir de la situació de repòs, una distància de 30m en 12 s amb moviment accelerat. Calcula la potència desenvolupada per l’Albert.
17.-a) Un motor té un rendiment el 10%. Quina energia ha de consumir per tal de realitzar un treball de 1000J

b) Un cos puja per un pla inclinat amb fregament per l’acció d’una força externa. Raona, si és positiu, negatiu o nul el treball realitzat per les forces següents:

- el pes

- el fregament

- la normal
18.-Una substància que es fon a 200ºC té una calor específica en estat sòlid de 0.3 cal/gºC, i en estat líquid, de 0.5 cal/gºC. Hem aplicat 48000cal a 100g de la substància, i aquesta ha passat de solida a 100ºC a líquida a 300ºC. Ara calcula’n la calor latent de fusió.
19. En unes muntanyes russes d'un parc d'atraccions, la vagoneta i els seus ocupants, de massa total m = 560 kg, passen per un dels cims, situat a 25 m d'altura respecte del terra, a una velocitat de 2 m/s. En passar pel proper cim, situat a 10 m sobre el terra, la vagoneta porta una velocitat d'11 m/s. Quin treball han efectuat les forces de fricció sobre la vagoneta?
20.- Un vagó amb una massa de 1000 kg es desplaça a una velocitat de 5 m/s per una via horitzontal sense fricció. En un moment determinat xoca amb un altre vagó de 2000 kg de massa que estava aturat, de manera que després de la col·lisió queden units. Calcula: a) la velocitat del conjunt després de xoc

b) l’energia mecànica perduda en el xoc
21.- Calcula la quantitat d'energia que cal transferir a 250 g de plata a 800 0C per transformar-los en plata líquida a 962 ºC

Dades: Temperatura de fusió de la plata = 962 ºC; calor específica de la plata = 239 J/kg ºC; calor latent de fusió de la plata = 105 kJ/kg.
22.- La Isabel pren cada dia una tassa de te de 125 cm3 a 60ºC, amb una mica de llet a 10ºC. Si es beu el te amb la llet a 40ºC, quanta llet afegeix cada dia a la infusió?

Dades: cte=1cal/(g·ºC); cllet= 0.94 1cal/(g·ºC); densitat de la llet= 1,03g/cm3; densitat del te= densitat de l’aigua = 1g/cm3.
23.- Un bloc de 0,5kg es deixa anar per un tobogan llis des d’una altura de 3m. A continuació es mou per un pla horitzontal sense fregament fins a topar amb una molla de constant k=400N/m. Calcula:

a) la velocitat del bloc just abans de topar amb la molla

b) La compressió màxima de la molla
scan0016

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconPresentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconSinon, les violences sociales planétaires qui nous attendent seront...
«Réconcilier les droits et les devoirs pour l’avenir de l’humanité» à paraître l’été 2009

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconEs la energía, el aliento vital, la fuerza que impulsa la materia,...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconSéquence 2 : Le pouvoir de la voix poétique
«La Chascona» dans le quartier de Bellavista, sur les hauteurs de Santiago du Chili est un pèlerinage émouvant pour les amoureux...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconNão há talvez outra matéria em que a qualidade do professor importe...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconSurtout ‘’Les robots’’, ‘’Fondation’’, ‘’Les cavernes d’acier’’
«le cerveau positronique» (par rapport à l'électron qui permet l'électronique, Asimov inventa, parce que «ça sonnait bien», «le positron»...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconLos dones del espíritu santo: consejo, piedad, fortaleza / els dons...
...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconUn día una chica paseaba por el bosque, cuan­do oyó a un cuclillo....
«No es que yo quiera anteponerme a nadie, y tenéis mucho mérito todas con lo que habéis hecho por los hombres y mujeres de la tierra;...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova iconLc. 12,36 ss. “Dichosos los servidores a quien su amo, al llegar,...

Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa I lliurar-les al professor/a de matèria el dia de la prova icon* Les partitures individuals de format b I c es reeditaran en format...


© 2015
contactos
l.exam-10.com