Paula arregui


descargar 96.32 Kb.
títuloPaula arregui
fecha de publicación15.06.2016
tamaño96.32 Kb.
tipoAula
l.exam-10.com > Ley > Aula


2012- 2013ko ikasturtea

TUTOREAK:

Edurne, Nerea, Jokin eta Rosa.AURKIBIDEA - ÍNDICE 1. IRAKASLEEN IZENAK / NOMBRES DE LOS PROFESORES


 1. ETXEKO LANAK / TAREAS
  1. AHOLKUAK / ORIENTACIONES 1. ATERALDIAK/ EXCURSIONES 1. GURASOEKIN BILERAK / TUTORÍAS CON LOS PADRES
 1. TUTORETZA ORDUAK/HORAS DE TUTORIA
 1. HELBURU OROKORRAK/ OBJETIVOS GENERALES 1. GELAN LANDUKO DIREN IPUINAK/ LIBROS QUE SE TRABAJARÁN EN CLASE


8. INFORMATIKAN LANDUKO DITUGUN ORDENAGAILU-PROGRAMAK/ LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR QUE TRABAJAREMOS EN INFORMÁTICA


 1. IRAKASLEEN IZENAK/ NOMBRES DE LOS PROFESORES


HHko TUTOREAK:
HH 1A – IÑAKI Gil

HH 2A – VIRGINIA López de Goikoetxea
HH 3A – ARBILE LasaHH 2B – JOSE Andueza
HH 3B – ARBILE LasaLHko TUTOREAK:
LH 1A - EDURNE Samaniego
LH 2A – ROSA Arbona

LH 3A – ISABEL Arias

LH 4A – KATI Iglesias
LH5A – IÑAKI Izko
LH 6A- PAULA Arregui

LH 1B – NEREA Mesa
LH 2B – JOKIN Garate

LH 3B – UXUE Azpiroz

LH 4B – EDURNE Aranbilet
LH5B- AINARA Martinez
LH 6B- REXU Urrutia
DBHko TUTOREAK:DBH 1 – FERMIN Galé/ IZASKUN Aldaia

DBH 2 – MARIANA Isasi/NAIARA Bayano
DBH 3 – ZAKI Irisoº
DBH 4 – REGINO Ayesa/ ANDER Martínez
ESPEZIALISTAK:
PEDAGOGA, ORIENTATZAILE eta LOGOPEDAK – REYES Artuch

AINARA Martinez

PAULA Arregi
HIZKUNTZA- AINHOA Lasheras
PSIKOMOTRIZITATEA - PERU Etxeberria

MUSIKA - AMAIA Domínguez

EDURNE Samaniego


HEZIKETA FISIKOA - ANDER Martínez

FRANTSESA - KATI Iglesias INGELERA- AINARA Aizpurua

- AINHOA Lasheras AMAIA Caballero

MARIANA Isasi
INFORMATIKA-IZASKUN Aldaia
ZUZENDARIA – KONTXI ARANAZ2.ETXEKO LANAK/ TAREAS

- Astero buruketak eramango dituzte. ( L.H.1koak gabonetatik aurrera)

- Asteazkenetan eta ostiraletan zerbait eramango dute.

- Oporretan eta zubietan ere zerbait eramango dute.

- Gomendatzen dugu egunero irakurtzea.
--------------------------
- Llevaran problemas de matemáticas semanalmente (los de 1º a partir de navidades).

- Miércoles y viernes llevaran algo para casa.

- Tanto en vacaciones como en los puentes también llevaran algo.

- Recomendamos que lean a diario.
2.1.AHOLKUAK / ORIENTACIONES
ETXEKOLANEI BURUZKO AHOLKUAK


 1. Leku argitsua behar da eta aulki batean eserita egin behar da lan, dispertsioa ekiditeko.

 2. Komeni da etxekolanak egunero ordu berean egitea, azkeneko momenturako utzi gabe.

 3. Leku lasaia behar da, irrati, telebista edo bestelako zaratarik gabe.

 4. Lagungarria izan daiteke haiek etxeko lana egiten duten bitartean zuek antzeko ekintza bat egitea (irakurri, erosketen kontuak berrikusi…), horrela ikusiko dute egiten ari direna bizitzarako baliagarria dela.

5. Zuen seme-alabak laguntza eskatu badizue emaiozue baina bere lana egin gabe.

6. Etxekolana egiten ez badakite eta zuek ere ez, ez zaitezte kezkatu eta irakaslearekin hitz egitera anima itzazue zalantza guztiak argitzeko.

7. Irakaslearen aholkuak errespetatzea komenigarria da. Honek laguntzarik gabe egiteko eskatu badu, hala egin. Horrela, ikastola eta etxekoek talde lana egiten dutela erakutsiko diezue.

8. Nekatuta daudela ikusten duzuenean, hobe da atsedena hartzea.

9. Lana ongi egiten dutenean eta ahalegintzen direnean, goraipatu behar ditugu, horrela autoestima igotzen diegulako.

10.Oso garrantzitsua da etxekolanekiko jarrera positiboa azaltzea, hauek aspergarriak bihur ez daitezen.
---------------------------------
ORIENTACIONES SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES


 1. Se necesita un lugar tranquilo y bien iluminado para hacer la tarea. Lo ideal es que estén sentados cómodamente en una silla.

 2. Conviene hacer la tarea a la misma hora; no es bueno que la dejen para el último momento.

 3. Se necesita un lugar tranquilo, sin televisión, radio u otro tipo de ruidos.

 4. Les puede ayudar que, mientras ellos hacen la tarea, vosotros hagáis algo parecido, como leer si están leyendo o repasar la cuenta de la compra si están haciendo matemáticas. Con ello, comprenderán que lo que están aprendiendo les servirá cuando sean mayores.

 5. Si vuestro hijo o hija os pide ayuda, está bien que se la prestéis pero sin llegar a hacer la tarea por él.

 6. Si no sabe hacer la tarea y vosotros tampoco, no os preocupéis y animadles a que consulten a su profesor/a para que les resuelva las dudas.

 7. Es conveniente respetar las indicaciones del profesor/a. No intervengáis si os han dicho expresamente que haga la tarea sin ayuda. Con ello, les demostraréis que la escuela y la familia forman un equipo.

 8. Cuando vuestros hijos/as parezcan cansados/as, es mejor que descansen un poco para no perder la concentración.

 9. Cuando hacen bien la tarea y se esfuerzan mucho, hay que elogiarles; así fomentaréis su autoestima.

 10. Es importante trasmitirles una actitud positiva respecto a la tarea para que ésta no se convierta en algo aburrido y monótono.


3.ATERALDIAK / EXCURSIONES
L.H. 1:

Andelos Mendigorria ( Erromatarren hiria ), Senda viva.

L.H. 2:

Erriberriko gaztelua , kanpaldia( Uitzi)
---------------------------

L.H.1:

Andelos Mendigorria ( Ciudad Romana) , Senda Viva.
L.H.2:

Castillo de Olite , Campamento ( Uitzi).

4.GURASOEKIN BILERAK / TUTORÍAS CON LOS PADRES  1. trimestrea: bilera guraso guztiekin.

  2. trimestrea: banakako bilerak

  3. trimestrea: banakako bilerak.


-----------------------------
1. trimestre: Reunión general de clase.

2. trimestre: Reuniones individuales con los padres.

3. trimestre .Reuniones individuales con los padres.

5. TUTORETZA ORDUAK/HORAS DE TUTORIA
Tutoretza ordua, irakaslearekin biltzeko zehaztu den ordu bat da. Irakaslearekin biltzeko eguna eta ordua eskatu beharko da.
La hora de tutoría, es una hora que se ha establecido para reunirse con el profesor. Para poder reunirse será necesario coger día y hora.


LH1A ROSA: Ostirala (viernes) 12:50-13:50

LH1B JOKIN: Ostirala (viernes) 12:50-13:50

LH2A EDURNE: Ostirala (viernes): 12:50-13:50

LH 2B NEREA: Osteguna (jueves): 12:50-13:50


6.HELBURU OROKORRAK / OBJETIVOS GENERALES

EUSKERA

LH 1

AHO HIZKUNTZA: LENGUAJE ORAL

-Eskolan euskaraz komunikatu - Comunicarse en euskera

-Hiztegi berria ikasi eta erabili en el centro escolar.

-Irakasleak irakurritako testu -Aprender y utilizar el vocabu-

desberdinak ahoz kontatu lario nuevo.

-Azalpen eta deskribapen errazak -Comunicar oralmente los dife-

ahoz azaldu rentes tipos de textos que lee

el/ la profesor/a

-Explicar oralmente descrip-

ciones y explicaciones simples
IRAKURKETA LECTURA:

-Silabaka irakurri - Leer silábicamente

-Maiuskulaz irakurri - Leer en mayúscula

-Esaldi motzak ulertu - Entender frases cortas
IDAZKETA ESCRITURA:

-Letren trazoa ongi egin -Hacer bien el trazo de las

-Garbi idatzi maiuskulaz eta letras

Minuskulaz - Separar bien las palabras

-Esaldiak osatzen jakin - Saber construir frases

-Esaldi motzak idatzi - Escribir frases cortas

LH 2

AHO HIZKUNTZA: LENGUAJE ORAL:

- Eskolan euskaraz komunikatu -Comunicarse en euskera en el

-Hiztegi berria ikasi eta erabili centro escolar.

-Irakasleak irakurritako testu - Aprender y utilizar el vocabu-

desberdinak ahoz kontatu lario nuevo.

-Azalpen eta deskribapen errazak - Comunicar oralmente los

ahoz azaldu diferentes tipos de texto que

lee el/la profesor/a

- Explicar oralmente descrip-

ciones

IRAKURKETA LECTURA:

-Silaba normalak, inbertso eta - Controlar las sílabas normales

trabatuak menperatu inversas y trabadas

-Hitza batera irakurri -Leer la palabra de una vez

-Inprenta letra ezagutu eta -Conocer y leer la letra de

Irakurri imprenta

-Testu motzak ulertu - Entender textos cortos

-Ozenki garbi irakurri - Leer claramente en alto

-Puntua dagoenean gelditu behar - Detener la lectura cuando hay

dela jakin punto.
IDAZKETA ESCRITURA:

-Letren trazoa ongi egin -Hacer bien el trazo de las

-Garbi idatzi maiuskulaz eta letras.

minuskulaz - Escribir claramente en mayúscula y minúscula

-Silaba guztiak akatsik - Escribir todas las sílabas

gabe idatzi sin errores.

-Istorio motzak eta haien - Escribir historias cortas y

bizitzako esperientziak idatzi experiencias de su vida

-Maiuskulak modu egokian jarri cotidiana.

-Hitzak bereiztu - Utilizar las mayúsculas ade-

-Esaldiak osatzen jakin cuadamente

-Separar bien las palabras

- Saber construir frases


MATEMATIKA


LH 1

1.Batuketak eta kenketak 1.Aprender las sumas y restas

eramanik gabe ikasi. sin llevada

2.Buruketa errazak eragiketa 2.Resolver problemas sencillos

batekin ebatsi. con una sola operación.

3. Zenbakiak 100 arte Ikasi. 3. Aprender los numeros hasta

el 100

4.Hamarrekoak , batekoak eta 4.Aprender las unidades y zenbakien deskonposaketa . decenas y como se descompo-

nen los números

5.Neurtzeko unitateak ezagutu: 5. Unidades de medida: metro, metroa , litroa , kilogramoa. litro, kilo.

6.Astegunak eta ordu osoa Ikasi. 6. Dias de la semana y la hora

entera

7.Geometriarekin hasi. 7. Nociones de geometria
LH 2


 1. Batuketak eta kenketak 1. Sumas y restas con llevada

eramanarekin ikasi.

 1. Buruketak ebatsi bi 2. Resolver problemas con dos

Eragiketekin operaciones.

3. Zenbakiak 1000arte ikasi. 3. Aprender los números hasta

El 1000

4. Ehunekoak , hamarrekoak 4. Unidades,decenas,centenas

eta batekoak ikasi eta zenbakien y descomposición de los

deskonposaketa. números.

5. Neurtzeko unitateak , cm. , 5.Unidades de medida: cm,m,

m. ,kg. ,gr.,l.. kg, gr, l.

6. Asteko egunak , orduak , 6. Días de la semana, horas ,

hilabeteak , dirua. meses, dinero

7. Geometriaren hastapenak. 7. Iniciación a la geometría


INGURUNE


LH 1

UNITATE DIDAKTIKOAK UNIDADES DIDACTICAS
1.Iupi , lehenengo mailan gaude. 1.Bien, estamos en primero

2.Dinosauroen garaia. 2.Los dinosaurios

3.Lehen gizakia. 3.Los hombres primitivos.

4.Gorputza zain dezagun. 4. El cuerpo

5.Ondo pasa tomasa. 5. Carnavales, Santa Agueda

6.Ave Cesar. 6. Ave Cesar!

7.Saturaren secretoak. 7. Secretos de la naturaleza

8.Laster oporrak. 8. Pronto las vacaciones
LH 2
1.Familia 1.La familia

2.Erdi Aroa 2.La edad media

3.Itsasoa eta euskaldunak 3.El mar y los vascos

4.Unibertsoa 4.El universo

5.Lanbideak 5.Los oficios

6.Komunikazioa eta komunikabideak 6.Los medios de comunicación

7.Natura 7.La naturaleza

8.Zikloko gaien errepasoa 8.Repaso de los temas del ciclo

PLASTIKA


LH 1- LH 2
-Moztu, itsasi eta tolestu - Cortar, pegar y doblar..

-Marraren barrutik margotu - Colorear por dentro de la

linea

- Gorputzaren bolumena - El volumen de los cuerpos

-Material ezberdinak manipulatu - Trabajar con diferentes

materiales

-Irudien osagaiak ezagutu: - Conocer los componentes de

forma, colorea, tamaina…. las figuras:forma, color, tamaño…

- Txukuntasuna eta ordena - Limpieza y orden

INGELERA


LH 1- LH 2


 • Hizkuntza testuinguru dibertigarri - Presentar el idioma en un

eta esanguratsuan aurkeztea contexto divertido y significativo • Parte hartze osoa sustatzea - Promover la total

eta ingelesa ikasteko esperientzia participación y asegurar que la

positiboa bilakatzea. experiencia de aprender ingles

sea positiva.

 • Ikasleen eta irakaslearen artean - Establecer una comunicación

ahozko komunikazioa sustatzea en ingles entre el profesorado

ingelesez. y el alumnado.

 • Gelan egiten diren ekintzen fase - Establecer rutinas claras para

ezberdinak jarraitzeko eta ikasitako que sigan las fases de la

hizkuntza birpasatzeko eguneroko lección y les ayuden a revisar

azturak izatea. el lenguaje aprendido.

-Irakurketa-idazketa prozesua ingelesez - Introducir gradualmente la

poliki poliki sartzea. lecto-escritura en inglés.


MUSIKA


LH 1

-SOINUAK ezagutu eta ezberdintzea: - Conocer y diferenciar sonidos

-- Gorputzeko soinuak, gelakoak, --Sonidos del cuerpo,de la clase,

ikastolakoak, etxekoak, kalekoak... de la ikastola,de casa,de la calle…

-- Soinu luzeak eta soinu laburrak --Sonidos de larga y corta duración

-- Soinu ahulak eta soinu bortitzak --Sonidos débiles y fuertes

-- Soinu agudoak eta soinu grabeak -- Sonidos agudos y graves

-- Instrumentuen soinuak -- Sonidos de los instrumentos

- SOINUA eta ISILTASUNA bereiztea. - Diferenciar SONIDO Y

SILENCIO

- Abesten gozatzea. - Disfrutar cantando

-Keinuzko adierazpena esperimentatzea. -Experimentar la expresión gestual

-Konpasa: ezagutu eta -Conocer y utilizar el compás

binario

erabiltzen ikastea.

- Aprender y trabajar las células

-Zelula erritmikoak: Z, , rítmicas: Z, , y la clave

eta SolKlabeaikasi eta lantzea de Sol

- Eskema erritmiko errazak interpretatzea. – Interpretar esquemas rítmicos

sencillos.

LH 2
- SOINUAK berezitzea - Diferenciar SONIDOS

--Soinu naturalak eta artifizialak -- Sonidos naturales y artificiales

--Soinu agudoak eta soinu grabeak -- Sonidos naturales y artificiales

--Soinuak goraka eta beheraka -- Sonidos ascendentes y

descendentes

--Instrumentuak berezi -- Diferenciar instrumentos

--Baserriko soinuak -- Sonidos de la granja

--Musika lasaiak eta biziak -- Música tranquila y movida

- Abesten gozatzea. - Disfrutar cantando y solfeando.

-Keinuzko adierazpena - Experimentar la expresión gestual

esperimentatzea. -Realizar lectura RÍTMICA

-Zelula erritmiko hauekin: Z, MELÓDICA con las

siguientes

eta biko konpasarekin células rítmicas: Z,
y el compás binario:

irakurketa eta diktaketa ERRITMIKOAK

egitea. -Crear esquemas rítmicos sencillos

-Eskema erritmiko errazak sortzea. - Conocer los signos de repetición

-“//: ---- ://” errepikapen zeinuak ezagutzea. “//: ---- ://”

- GURE GORPUTZA ORKESTRA - Darse cuenta de la ORQUESTA

dela ohartzea. que llevamos en el CUERPO.

-Nota Musikalak: 7 NOTAK-ESKALA -Ver y aprender las 7 NOTAS

ikusi eta ikastea. MUSICALES- ESCALA

-Nota Musikalen etxea: PENTAGRAMA - Descubrir la casa de las notas

ezagutzea eta bertan SOL. LA eta SI musicales: PENTAGRAMA-ENEA

kokatzen ikastea. y aprender a colocar en ella las

notas SOL, LA y SI.

-TXIRULA ezagutu (nolakoa den, nola - Conocer la FLAUTA (cómo es,

kokatu behar diren eskuak ongi jotzeko cómo hay que colocar las manos

...) eta abesti errazekin hastea. para tocar correctamente…) y

empezar con canciones sencillas.

GORPUTZ HEZIKETA


LH 1- LH 2


 • Euskal kultura oinarri bezala - Tomar la cultura euskaldun como

hartzea jolas, joko eta ekintza punto de apoyo principal para la

gehienetan. realización de diversas acitividades

y juegos.

- Oinarrizko gaitasun fisikoak - Utilizar y desarrollar sus

erabili eta garatzea. capacidades físicas básicas.

 • Besteekin erlazio orekatu eta - Participar en juegos, estableciendo

Konstruktiboak mantenduz, relaciones equilibradas y construc-

Jolasetan parte hartu. tivas con l@s demás.

- Higiene ohiturak bereganatu. - Adoptar hábitos de higiene.

7.GELAN LANDUKO DIREN IPUINEN ZERRENDA /

LIBROS QUE SE TRABAJARÁN EN LA GELA

1.MAILA/1º PRIMARIA - AXUT SAILA
-Martixio asmatzailea

-Zapatari txiki ISBN 84-8331-329-4

-Patxi errementaria ISBN 84-8331-321-9

-Barbantxo ISBN 84-8331-325-1

-Ttarttalo ISBN 84-8331-740-0

-Bigantxaren ordaina ISBN 84-8331-326-X

-Sorgin gaiztoa ISBN 84-8331-323-5

-Marizikin ISBN 84-8331-327-8
2.MAILA/2º PRIMARIA
-Ahatetxo itsusia (Tartalo): ISBN 84-8091-577-3

-Walter Sismoley Eliseoko Zelaietan(Elkar-Lamia saila): ISBN 84-8331-626-9

-Karramarro uhartea (Tartalo): ISBN 84-8091-764-4

-Izar euria (Elkarlanean-Lamia saila): ISBN 84.8331-737-0

-Mister Daffodil eta bere denda (Elkar-Lamia saila):

ISBN 84-8331-735-4

-Josebiñe (Elkar-Lamia saila): ISBN 84-8331-707-9

-Horacio eta jaguarra (Elkar-kuku saila): ISBN 84-8331-870-9

-Sorgina eta maixua (Elkar-kuku saila) ISBN: 84-8331-656-0

*Hiruhileko bakoitzean gelara liburu bat ekarri beharko dute gelako liburutegian uzteko. Hiruhileko bukaeran etxera eramango dute.
*En cada trimestre deberán de traer un libro de casa para la biblioteca de la gela. Al final de trimestre se lo llevarán a casa.
8.INFORMATIKAN LANDUKO DITUGUN ORDENAGAILU – PROGRAMAK/ LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR QUE TRABAJAREMOS EN INFORMÁTICA
-Euskara eta ingurunea/ Euskera y ciencias sociales:

1.maila/1º: Birraitonaren museoa I: ISBN: 84-7703-604-7

*Urritik aurrera ikastola.net helbidean idazketa ariketak egongo dira.

*A partir de octubre en ikastola.net tendréis ejercicios para trabajar la escritura.
2.maila/2º: Birraitonaren museoa II: ISBN: 978-84-7703-484-1
-Matematika/ Matemática:

1. eta 2.maila/1º y 2º: Bat, bi, hiru, lau, bost, Urdintxo eta Pox

ISBN: 84-7703-483-4

*Ordenagailua etxean izatekotan, oso programa gomendagarriak dira etxean lantzeko.

*Si teneís ordenador en casa, son programas muy recomendables para trabajar en casa.

HAMAIKETAKO OSASUNGARRIAK
Hamaiketakorako elikagai osasuntsu eta desberdinez osatutako janariak gomendatzen dira, koipe eta azukre gehiegi duten elikagaiak baztertuz (bollicao, donutsak, gailetak, txokolatea, brick zukuak, etb.). Edateko ura gomendatzen da.

Hamaiketako osasuntsuetarako gomenduak:
Astean bitan edo hirutan: garaiko fruta

Beste egunetan bokatak, ahal izatekotan ogi arruntarekin (moldeko ogia ekidinez), honako aukerekin:

-Urdaiazpikoa

-Indiolar paparra

-Atuna

-Koipe gutxiko gaztak

-York urdaiazpikoa

-Gazta freskoa

-Indiolar txopea

-Tortilla frantzesa

-Astean behin hestebeak (txorizoa, saltxitxoia…)ALMUERZOS SALUDABLES

   Se recomienda que los almuerzos estén compuestos por alimentos sanos y variados, evitando alimentos de alto contenido en grasa y azúcares(bollicao, donuts, galletas de chocolate, zumos de brick. Etc.).Como bebida se recomienda el AGUA.

   Recomendaciones de almuerzos saludables:

 Dos o tres días por semana: fruta de temporada.

El resto de los días, bocadillo preferiblemente de barra( evitar pan de molde), con las siguientes opciones:

-Jamón serrano

-Pechuga de pavo

-Atún al natural

-Queso bajo en grasa

-Jamón york o de pavo

-Queso fresco o 2 quesitos

-Choped de pavo

-Tortilla francesa

-Un día a la semana embutido( chorizo, salchichón,,,,)

 Sugerencias del chef: algunos bocadillos quedan màs jugosos con unas rodajas de tomate o de lechuga( por ejemplo de jamón serrano, queso o atún)

Si se come fruta y bocadillo disminuir el tamaño de este a mitad.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Paula arregui iconPaula Salmoiraghi

Paula arregui iconPaula Aguilar

Paula arregui iconPaula Lanusse

Paula arregui iconPaula Sinay

Paula arregui iconPaula Pérez

Paula arregui iconPaula Bausili

Paula arregui iconPaula pela

Paula arregui iconPaula Teck ss cc. 23

Paula arregui iconPaula Gonzalo

Paula arregui iconPaula llegó contenta


© 2015
contactos
l.exam-10.com