Programación de aula por unidades


descargar 197.81 Kb.
títuloProgramación de aula por unidades
página1/14
fecha de publicación18.07.2015
tamaño197.81 Kb.
tipoPrograma
l.exam-10.com > Documentos > Programa
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

LINGUA E LITERATURA

2º BACHARELATO

PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES


Edicións Xerais de Galicia S.A.

Neste apartado expóñense, por unidades, os obxectivos didácticos, os contidos e os criterios de avaliación da proposta didáctica de Lingua e Literatura 2º de Bacharelato de Edicións Xerais de Galicia.

UNIDADE 1
1. a) Obxectivos didácticos


• Identificar os diversos tipos de textos, así como recoñecer o tema e reflexionar sobre a súa estrutura e sobre a organización da información: texto poético.

• Delimitar o tema dun texto, expresando nunha frase breve a idea fundamental que o autor ou autora intenta transmitir.

• Compoñer producións escritas planificadas sobre temas de actualidade, adecuadas á situación e á intención comunicativa (texto expositivo) tendo en conta as súas características básicas.

• Diferenciar o timbre das vogais tónicas, identificar a categoría gramatical das palabras, conxugar verbos, empregar con corrección o xénero e as terminacións -cio/-cia e -zo/-za.

• Reflexionar sobre as funcións sociais da lingua, e sobre os conceptos de bilingüismo individual e social, conflito e diglosia.

• Diferenciar os distintos tipos de individuos bilingües segundo a adquisición, o grao de competencia e o uso lingüístico.

• Recoñecer distintos factores (demográficos, de status, e de apoio institucional) que se deben ter en conta á hora de describir unha situación de bilingüismo.

• Diferenciar con claridade os conceptos de son, fonema e grafema.

• Coñecer as distintas vogais e consoantes de que se compón a lingua galega e diferencialas pola súa articulación.

• Coñecer os distintos tipos de agrupación de fonemas na palabra: sílaba, ditongo, tritongo e hiato.

• Coñecer as propiedades textuais (coherencia, cohesión e adecuación) e empregar os mecanismos adecuados para compoñer un texto coherente.
1. b) Contidos

• Texto poético («Acróstico», poema pertencente a Poesía última de amor e enfermidade, de Lois Pereiro): intención comunicativa e características lingüísticas.

• O tema dun texto poético.

• O timbre das vogais tónicas.

• Verbos irregulares e verbos con alternancia vocálica.

• O xénero dos substantivos invariables.

• Terminacións -cio/-cia, -zo/-za.

• Desviacións da norma.

• As funcións sociais da lingua. Bilingüismo, conflito e diglosia.

• O contacto de linguas.

• Bilingüismo individual (competencia comunicativa, adquisición e uso) e bilinguismo social (factores demográficos, factores de status e factores de apoio institucional).

• A fonética e a fonoloxía: sons, fonemas e grafemas.

• As vogais: descrición e clasificación segundo o grao de abertura e a localización.

• Vocalismo átono e vocalismo tónico.

• Aférese, síncope, prótese, epéntese e paragoxe.

• As consoantes: descrición e clasificación segundo o punto de articulación, o modo de articulación e a acción das cordas vocais.

• Correspondencia entre grafemas e fonemas.

• Gheada e seseo, metátese, apócope, rotacismo e contraccións.

• Diferenza entre n velar e n alveolar.

• Sílaba, ditongo, tritongo e hiato.
1. c) Criterios de avaliación

• Le e interpreta distintos tipos de textos tendo en conta a situación en que se desenvolven, captando o sentido global e a intención do discurso.

• Interpreta e valora criticamente a información e as mensaxes que emanan dos distintos discursos.

• Compón producións escritas planificadas sobre temas de actualidade, adecuadas á situación e á intención comunicativa (texto expositivo) tendo en conta as súas características básicas.

• Diferencia o timbre das vogais tónicas, recoñece a categoría gramatical das palabras, conxuga tempos verbais, distingue o xénero gramatical, utiliza con corrección as terminacións -cio/-cia e -zo/-za.

• Reflexiona sobre as funcións sociais da lingua, e sobre os conceptos de bilingüismo individual e social, conflito e diglosia.

• Diferencia os distintos tipos de individuos bilingües segundo a adquisición, o grao de competencia e o uso lingüístico.

• Recoñece os distintos factores que se deben ter en conta á hora de describir unha situación de bilingüismo.

• Consulta información en Internet para ampliar coñecementos sobre bilingüismo.

• Diferencia os conceptos de son, fonema e grafema.

• Coñece as distintas vogais e consoantes de que se compón a lingua galega e clasifíacaas segundo a súa articulación e pronunciación.

• Diferencia os distintos tipos de agrupación de fonemas que se producen na palabra.

• Coñece as propiedades textuais e emprega os mecanismos adecuados para compoñer un texto coherente.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Programación de aula por unidades iconProgramación por unidades

Programación de aula por unidades iconProgramación por unidades

Programación de aula por unidades iconProgramación de aula tobih compact
«Gracias por», añadiendo cada vez un elemento nuevo de la Creación (por ejemplo: «Gracias por los pájaros»)

Programación de aula por unidades iconProgramación de aula tobih compact
«Gracias por», añadiendo cada vez un elemento nuevo de la Creación (por ejemplo: «Gracias por los pájaros»)

Programación de aula por unidades iconProgramación de las unidades didácticas palabra y Comunicación 4 ep

Programación de aula por unidades icon2 A. concreción del currículo en unidades de programación integradoras para cada curso. 5

Programación de aula por unidades icon2 A. concreción del currículo en unidades de programación integradoras para cada curso. 5

Programación de aula por unidades iconProgramación de aula y evaluación por competencias de Entretrés,...

Programación de aula por unidades iconPresentamos a continuación la Programación de aula de cucú, material...

Programación de aula por unidades iconPresentamos a continuación la Programación de aula de cucú, material...


© 2015
contactos
l.exam-10.com