Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca)


descargar 34.47 Kb.
títuloBases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca)
fecha de publicación14.06.2015
tamaño34.47 Kb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Documentos > Documentos
Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca – (C.I.M- Sueca).
Podrà participar als Prems de Cinema Internacional de Merda de Sueca qualsevol persona física, empresa, associació o grup no formal, sense cap restricció d’edat, nacionalitat o de qualsevol altra mena.

El CIM-Sueca està obert a tota producció de baix pressupost, independent o no comercial. S’acceptaràn obres de sèrie B, indie, trash, gore, underground, kitsch, psicotrònic o campy. També s'acceptaran obres que no sent d'aquests gèneres els tinguen com a referència o tema central.

S’acceptaràn a concurs obres de qualsevol durada i realitzades en qualsevol format.

S’acceptaran obres en qualsevol idioma, però aquelles que no estiguen en català o castellà hauràn de presentar-se amb subtítols o bé amb un llistat de diàlegs per a la seua traducció.

Les obres poden presentar-se telemàticament omplint el formulari que es troba a www.cimsueca.com/inscripcio amb les dades de l'autor i l'obra i adjuntant un enllaç on estiga penjada l’obra. Els autors de les obres transmeses online que resulten seleccionades per a projectar-se deuran facilitar una versió en bona resolució amb suficient antelació a les projeccions.

Les obres també poden presentar-se a concurs a través de les plataformes Clickforfestivals, Festhome i Uptofest.

També es poden remetre les obres en suport físic mitjançant el correu ordinari a: SUECA TELEVISIÓ - CARRER DEL SEQUIAL Nº3 (ELS PORXETS) - 46410 – SUECA (VALÈNCIA) - ESPANYA El termini de presentació de les obres serà l’1 de Juny. Per les obres enviades per correu, es tindrà en compte la data del matasegells.

CIM-Sueca designarà un equip de programadors que s’encarregarà de fer una selecció prèvia de les obres presentades.

Les obres seleccionades seran les que finalment optaran als premis del concurs. Aquesta selecció es notificarà als autors via correu electrònic o telèfon. A més a més, aquesta informació es publicarà a la pàgina web del C.I.M-Sueca.

Les obres seleccionades seran projectades públicament durant els dies del festival. L’organització es reserva el dret de cancel·lar qualsevol de les projeccions per contingències majors.

Els programadors podran crear seccions competitives i fora de competició indistintament.

Es donaran el següents premis:

a) 1er Premi: Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de curtmetragtes (per a peces de fins a 30 minuts de duració) dotat amb 300€.

b) 1er Premi: Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de llargmetratges (per a peces de més de 30 minuts de duració) dotat amb 300€.

c) Premi FLASH (Per a curtmetratges de menys de 3 minuts de duració) dotat amb 150€.

d) Premi OMEGA de llargmetratges dotat amb 150€.

e) Premi OMEGA de curtmetratges dotat amb 150€.

f) Premi ROIN (Reward of Indomitable Nature) A la peça d'esperit més indòmit, dotat amb 250 €.

g) Premi JJS (Als efectes especials més especials) dotat amb 150€.

h) Premi TERRETA (A la millor obra en valencià) dotat amb 200€.

Els premis poden estar subjectes a les retencions usuals d’IRPF.

La organització del festival podran otorgar Mencions Especials sense premis en metàl·lic.

Els premis SHIT i FLASH s’otorgarán a les obres millor valorades pel públic assistent a les projeccions. Els premis OMEGA seràn otorgats a les obres més castigades pel públic.

Els premis ROIN, TERRETA i JJS seràn otorgats per la organització o organ en qui esta delegue.

Les decisions dels òrgans que decideixin premis serán inapel·lables.

Les obres participants no es retornaran i passaran a formar part de la vídeoteca del concurs. L’organització es compromet a no fer-ne cap us comercial.

Les obres podrán ser emeses a Suecatv, la televisió local de Sueca, previ consentiment dels seus autors.

Els participants es responsabilitzaran de les possibles reclamacions dels drets de tercers a les obres entregades.

Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran a criteri de la organització.

La inscripció en el concurs suposa la total acceptació de les bases.
--------
Bases

Bases de los Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca – Premios de Cine Internacional de de Mierda de Sueca (C.I.M- Sueca).
Podrá participar en los Premios de Cine Internacional de Mierda de Sueca cualquier persona física, empresa, asociación o grupo no formal, sin ninguna restricción de edad, nacionalidad o de cualquier otro tipo.

El CIM-Sueca está abierto a toda producción de bajo presupuesto, independiente o no comercial. Se aceptaránn obras de serie B, indie, trash, gore, underground, kitsch, psicotrònic, D.I.Y o campy. Tambien se aceptarán obras que aún no perteneciendo a estos géneros los tomen como referencia o tema central.

Se aceptarán a concurso obras de cualquier duración y realizadas en cualquier formato.

Se aceptarán obras en cualquier idioma pero aquellas que no esten en castellano o catalán habrán de presentarse con subtítulos o bien con una lista de diálogos para su traducción.

Las obras pueden presentarse telemáticamente rellenando el formulario que se encuentra en www.cimsueca.com/es/inscripcio/ con los datos del autor y la obra y adjuntando un enlace donde esté colgada la obra. Los autores de las obras transmitidas online que resulten seleccionadas para proyectarse deberán facilitar una versión en buena resolución con suficiente antelación a las proyecciones.

Las obras también pueden presentarse a concurso a través de las plataformas Clickforfestivals, Festhome y Uptofest.

También se pueden remitir las obras en soporte físico mediante el correo ordinario a: SUECA TELEVISIÓN – calle del Sequial N º 3 (Els Porxets) – 46410 – SUECA (VALENCIA) – ESPAÑA El plazo de presentación de las obras acabará el 1 de Junio. Para las obras enviadas por correo, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.

CIM-Sueca designará un equipo de programadores que se encargará de hacer una selección previa de las obras presentadas.

Las obras seleccionadas serán las que finalmente optarán a los premios del concurso. Esta selección se notificará a los autores vía correo electrónico o teléfono. Además, esta información se publicará en la página web del CIM-Sueca.

Las obras seleccionadas serán proyectadas públicamente durante los días del festival. La organización se reserva el derecho de cancelar cualquiera de las proyecciones por contingencias mayores.

Los programadores podrán crear secciones competitivas y fuera de competición indistintamente.

Se darán los siguientes premios:

a) 1er Premio: Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de curtmetragtes (para piezas de hasta 30 minutos de duración) dotado con 300€.

b) 1er Premio: Suecan Horrorous Incoming Trophy (S.H.I.T) de llargmetratges (para piezas de más de 30 minutos de duración) dotado con 300€.

c) Premi FLASH (Para cortos de menos de 3 minutos de duración) dotado con 150€.

d) Premio OMEGA de largometrajes dotado con 150€.

e) Premio OMEGA de cortometrajes dotado con 150€.

f) Premio ROIN (Reward of Indomitable Nature) A la pieza de espíritu más indòmito, dotado con 250€.

g) Premio JJS (A los efectos especiales más especiales) dotado con 150€.

h) Premio TERRETA (A la mejor obra en valenciano) dotado con 200€.

Los premios pueden estar sujetos a las retenciones usuales de IRPF.

La organización del festival podrá otorgar Menciones Especiales sin premios en metálico.

Los premios SHIT y FLASH se otorgarán a las obras mejor valoradas por el público asistente a las proyecciones. Los premios OMEGA serán otorgados a las obras mas castigadas por el público.

Los premios ROIN, TERRETA y JJS serán otorgados por la organización o órgano en el que esta delegue.

Las decisiones de los órganos que decidan premios son inapelables.

Las obras participantes no se devolverán y pasarán a formar parte de la videoteca del concurso. La organización se compromete a no hacer ningún uso comercial.

Las obras podrán ser emitidas en Suecatv, la televisión local de Sueca, previo consentimiento de sus autores.

Los participantes se responsabilizarán de las posibles reclamaciones de los derechos de terceros en las obras entregadas.

Las cuestiones no previstas en estas bases se resolverán a criterio de la organización.

La inscripción en el concurso supone la total aceptación de las bases.
-----

Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca - CIM Sueca (Crappy Int'l Movies in Sueca) awards
Contest rules
CIM Sueca welcomes any individual, firm, association or group form to participate in the festival, with no restriction regarding age, language, ethnicity or any other kind whatsoever.

Entries must be low-budget, independent or non-commercial films, ideally B to Z series, bizarre, campy, DIY, exploitation, freak, gore, kitsch, trash, underground or unclassifiable productions, either fiction or non-fiction, as long as it revolves or pays homage to such genres.

Works in any format and length are allowed.

Those works in a language other than Valencian or Spanish must be subtitled in either one or supplied with a timed dialogue list to undergo translation.

Entries can be submitted by filling in the form at www.cimsueca.com/en/inscripcio/ and providing a download link to the

file: authors or copyright owners shall provide the highest quality export, were it to be screened.

Physical media can also be mailed the old-fashioned way to:

SUECA TELEVISIÓ
ELS PORXETS
CARRER DEL SEQUIAL 3
46410 – SUECA
(VALÈNCIA) – SPAIN
Inscription is possible as well through Clickforfestivals, Festhome and Uptofest.

The deadline for submission is July 1, 2015. For works sent by snail mail, sending date will be considered.

CIM Sueca team, consisting of cinema and TV professionals and aficionados alike, will do a first selection of the works at contest.

All those approved for showing at the festival are eligible to win the international award; in both occurrences, authors or owners will be notified per e-mail (or any other means) and the full listing will by published at www.cimsueca.com as well.

Participating films will be screened to the attending public during the festival grouped in evening showings with a common subject, either competing or not: CIM Sueca reserves the right to cancel any projection last minute, if deemed so.

CIM Sueca can create competitive and out of competition sections.

Awards are as follows:

a) 1st prize: SHIT (Suecan Horrorous Incoming Trophy) short films (for works no longer than 30 minutes), worth €300.
b) 1st Prize: SHIT (Suecan Horrorous Incoming Trophy) feature films (for works over 30 minutes in length), worth €300.
c) FLASH award to the best piece shorter than 3 minutes, worth €150.
d) OMEGA award for the worst feature film: 150€: 150€.
e) OMEGA award for the worst short film: 150€.
f) ROIN (Reward Of Indomitable Nature) award to the most untamed spirit:

€250.
g) JJS award to the most specially special effects: 150€
h) TERRETA award to the best film in Valencian language: 200€.
All SHIT, OMEGA and FLASH awards are voted by the public; CIM Sueca's management will choose the JJS, ROIN and TERRETA winners, and may award any other special mentions, with no cash prize at all. All decisions are final. Money awards might be subject to local taxes Submitted works (either digitally or phisically) won't be returned, but will be archived in the festival's vault. The festival vows not to make any commercial use out of them. Participating films might be broadcasted by local station and festival promoter SuecaTV, only if their authors agree beforehand.

Participants take responsibility for any possible complaints regarding rights of third parties in the works presented.

Any unforeseen circumstance will be resolved at the organization discretion.

Registration in the competition implies full acceptance of these conditions.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconLiteratura danesa, finlandesa, islandesa, noruega y sueca en traducción al español

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconDiscurso de Gabriela Mistral ante la Academia Sueca al recibir el...

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconRec festival Internacional de Cinema de Tarragona

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) icon2 1 festival internacional de cinema del medi ambient

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconSe clausura la III mostra Internacional de Cinema Educatiu (mice)...

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconBases de licitación pública internacional diferenciada presencial

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconSant cugat fantàstic, festival internacional de cinema fantàstic I de terror

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconBases de participacióN 19ª edición festival internacional de jóvenes realizadores de granada

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconVersión final de bases de licitación pública internacional diferenciada...

Bases dels Premis de Cinema Internacional de Merda de Sueca (C. I. M- sueca) iconBases de participación en la VII edición del festival internacional...


© 2015
contactos
l.exam-10.com