Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste


descargar 0.6 Mb.
títuloGoialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste
página1/12
fecha de publicación12.03.2016
tamaño0.6 Mb.
tipoDocumentos
l.exam-10.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ABUZTUAK 1 1. Joan Paulo IIak 1982an Manchesterren meza eman zuenean, bere jantziak honako 25 letra hauek zeuzkan brodatuta gainean:


R O T A S

O P E R A

T E N E T

A R E P O

S A T O R


 1. Goialdean ROTAS hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste hizkiekin.
 1. Hitzak latinezkoak dira. Bost hitzak honela itzul daitezke: “Areo ereileak arretaz zuzentzen ditu gurpilak”. Mezu bitxia dirudi Aita Santuak Manchesterren emandako mezan eramateko.
 1. Izan ere, ezkutuko kristau zeinua da. Aita Santua etorri baino lau urte lehenago txarro at aurkitu zuten hitz horiekin Manchesterren. Txarroa 180. urtekoa da, eta horrek erakusten du garai hartan bazirela kristauak inguru haietan.
 1. Zein dira Gure Aitari hasiera ematen dioten latinezko bi hitzak?
 1. Pater Noster dira bi hitz horiek, eta garai hartan latina zen Erromatar Inperioko jende gehienen hizkuntza.
 1. 25 letra dituen hitzezko karratuan bi hitz horien (Pater Noster) letrak ken genitzake. Hamalaurekin gelditzen gara.
 1. Saia gaitzen berriz ere Pater Noster-en letrak kentzen. “N” letraren beharrean gelditzen garela ohartzen gara eta bi eta bi gelditzen zaizkigula. Nola idatz genezake Pater Noster bitan letra behin bakarrik erabiliz?
 1. Pater Noster orrian zehar eta orrian behera idatz genezake N letra bi hitz multzotarako erabiliz gero. Orduan hitzak gurutze baten forman agertzen dira, eta gurutzea kristau sinboloa da.
 1. Non ikusten dira noizbehinka eta elkarrekin?
 1. A eta O batzuetan kandeletan, jantzietan edo aldare aurrean ikus daitezkeen letrak dira. Hor, normalean grekozko bi letra gisa azaltzen dira: alfa eta omega. Grekozko alfabetoko lehen eta azken letrak dira, grekoa izanik Erromatar Inperioaren garaiko beste hizkuntza bat. Kristauek bazekiten Itun Berrian Jesusi “Alfa eta Omega, hasiera eta amaiera” deitzen zaiola. Sobran dauzkagun letrak: bi eta bi , Pater Noster hitzarekin egin dugun gurutzearen bi besoetan jar ditzakegu. 1. 25 letra zeramatzan bi besoko txarro hori 1978ko udan aurkitu zuten Manchesterreko hirigunean indusketa lanak egiten ari zirela. Txarroa 180-190 ingurukoa da. Horrek esan nahi du Ingalaterrako iparraldean bazeudela kristauak Jesusen heriotza eta Pizkundetik 150 urtetara!
P

A

T

E

R

 P A T E R N O S T E R

O

S

T

E

R1 de AGOSTO 1. Cuando el Papa Juan Pablo celebró misa en Manchester en 1982, llevó una casulla bordada en la parte de atrás con el siguiente cuadrado de 25 letras


R O T A S

O P E R A

T E N E T

A R E P O

S A T O R


 1. La palabra ROTAS puede leerse horizontalmente en la línea superior, hacia abajo de arriba abajo, inversamente en la línea del fondo, y hacia arriba de abajo arriba por la derecha.
 1. Las palabras son latinas y pueden traducirse: “Arepo, el sembrador, conduce las ruedas cuidadosamente”. Parece un mensaje extraño, como para que lo llevara el Papa en su casulla en Manchester.
 1. De hecho, es un signo cristiano secreto. Cuatro años antes de la visita del Papa, se desenterró una vasija con estas palabras en Manchester. La vasija es del año 180, lo que demuestra que había cristianos viviendo en aquella zona por aquel entonces.
 1. Páter Noster son las palabras con que comienza la oración en latín, que era el idioma principal en el Imperio Romano.
 1. En el cuadrado de palabras de 25 letras, podríamos quitar las 11 letras de las dos palabras “Páter noster”. Nos quedarían 14 letras.
 1. Tratemos de quitar las letras del Páter Noster otra vez. Vemos que nos falta una letra N y que nos quedan dos s y dos s. ¿Cómo podríamos escribir Páter Noster dos veces utilizando la letra solo una vez?
 1. Podríamos escribir las palabras Páter Noster horizontalmente y luego verticalmente si utilizamos una única N para ambas palabras. Entonces las palabras aparecen en forma de cruz, símbolo cristiano.
 1. ¿Dónde se ven las letras y a menudo juntas?
 1. A veces se las ve juntas en velas o casullas o en la parte delantera del altar. Son la primera y la última letra del alfabeto griego, que era otra lengua hablada en el Imperio romano. Los cristianos sabían que en el Nuevo Testamento se habla de Jesús como “alfa y omega, el principio y fin”. Las cuatro letras que nos quedan, dos s y dos s, las podemos poner en cada uno de los brazos de la cruz que hemos hecho con las palabras Páter Noster.
 1. Fue en 1978, en una excavación en el centro de Manchester cuando se encontró una vasija romana de dos manillas, que llevaba el cuadrado de 25 letras. Se dató como del año 180-190. ¡Eso significa que había cristianos viviendo en el norte de Inglaterra tan sólo 150 años después de la Muerte y Resurrección de Jesús!

P

A

T

E

R

 P A T E R N O S T E R

O

S

T

E

RAUGUST 1

1UST


 1. When Pope John Paul celebrated Mass in Manchester in 1982, he wore a vestment embroidered on the back with the following square of 25 letters:


R O T A S

O P E R A

T E N E T

A R E P O

S A T O R 1. The word “ROTAS” can be read across the top line, down from the top-left, backwards along the bottom line, and upwards from the bottom right-hand corner. The same can be done with the other words. 1. The words are Latin. The five words can be translated: “Arepo, the sower, guides the wheels carefully!” It seems a strange message for the Pope to be wearing on his clothing during his visit to Manchester! 1. It is, in fact, a secret Christian sign. Just 4 years before the Pope’s Visit, a vase with these words on it was unearthed in Manchester. The vase dates back to about 180AD, showing that there were Christians living in the area at that early time. 1. What is the Latin for the two words that start the Lord’s prayer (i.e. “Our Father”)? 1. Pater noster” are the words that start the prayer in Latin, which was the main language for people at the time of the Roman Empire. 1. In the 25-letter word square we could cross off the 11 letters of the two words “Pater noster”. We are left with 14 letters. 1. Let’s try crossing out the letters of “Pater noster” once again. We find that we are short of a letter “N”, and we have two ’s left over, and two ’s. How might we write down “Pater noster” twice, using the letter only once? 1. We could write the words “Pater noster” across the page and then down the page if we use the single letter “N” for both sets of words. The words now appear in the shape of a cross - itself a Christian symbol. 1. Where are the letters “” and “” sometimes seen together? 1. “” and “” are two letters sometimes found on candles or vestments or on the front of an altar. In those places they usually appear as Greek capital letters: “alpha” and “omega” - and . They are the first and last letters of the alphabet in Greek, which was another language spoken in the Roman Empire. Christians knew of references in the New Testament to Jesus as “the alpha and the omega, the beginning and the end.” Our four spare letters - two ’s and two ’s, we can place at the ends of each arm of the cross we have made from the words “Pater noster”. 1. It was in the summer of 1978, during excavation work in Manchester city centre, that part of a two-handled Roman vase was found, bearing the 25-letter square. The vase was dated to 180-190AD. This means that there were Christians living in northern England only 150 years after the death and Resurrection of Jesus!

P

A

T

E

R

 P A T E R N O S T E R

O

S

T

E

RABUZTUAK 2 1. Alexander Graham Bell Edinburgon jaio zen 1847an. Orain, beharbada, ezagunagoa egiten zaigu telefonoa asmatu zuelako. Kanadan hil zen gaurko egunez 1922an.
 1. 11 urte zituela, lagun baten aitak Alexander eta bere semea ikusi zituen baserritarrek alea txehetzeko erabiltzen zuten errotaren inguruan. Jendea distraitu besterik ez zuten egiten eta aitak ea zerbait probetxugarria egin zezaketen galdetu zien. Gari pixka bat eman zien eta galburuei azala kentzeko esan zien. Esperimentatzen hasi ziren eta, bizitzak aurrera egin ahala, Bellek memento hura ikusten zuen sortzaile izaten hasi zeneko abagune bezala.
 1. Alexanderren bi anaiak tuberkulosiak jota hil ziren. Gurasoek ez zuten nahi hirugarren semea hiltzea eta Kanadara bidali zuten, Eskoziako hezetasunetik urrun. Handik urtebetera bere osasunak hobera egin zuen eta hegoaldera joan zen, Estatu Batuetara, Bostongo Gorrentzako Eskolan irakasle lanetan jarduteko. Trena bati begiratzean pertsona baten ahotsa alda zezakeen zerbait asmatu nahi zuen, gorrek tresna hori ikus zezaketen. Bere esperimentuek telefonoa asmatzera eraman zuten.
 1. Alexanderrek hitz egiteko eta entzuteko arazoak zituztenekin egiten zuen lan, bere aitak eta aitonak egin zuten bezala. Bere ama ia guztiz gorra zen. Arazoak dituztenekiko sentiberatasun handiko heziketa izan zuen eta bazekien suposatutzat hartzen ditugula gure sentimenak, harik eta galtzen ditugun arte. Honako hitz hauek idatzi zituen:
 1. Guztiok daukagu bizitzan begiak itxita ibiltzeko joera. Gure inguruan, gure oinetan badaude gauzak inoiz ikusi ez ditugunak, inoiz benetan begiratu ez dugulako”.
 1. Egin dezagun otoitz:


Jainko Jauna, ireki gaitzazu gugan bizi den zure Espiritura,

betetasunean bizi ditzagun gure bizitzak.

Uki gaitzazu, inguratzen gaituen guztiaz ohar gaitezen,

gero eta harridura zentzu handiagoz, ikus, entzun, uki, dasta eta usain

dezakegun guztiarekiko estimazioan.

Egizu ez dezagula ezer suposatutzat har,

aldiz, izan gaitezela estimazio eta esker onekoak

gure bizitzan eskuhartzen duten guztiekiko. Amen


2 de AGOSTO 1. Alexander Graham Bell nació en Edimburgo 1847. Se le recuerda sobre todo por haber inventado el teléfono. Murió en Canadá, tal día como hoy, en 1922.
 1. Cuando tenía 11 años, el padre de un amigo vio a Alexander y a su propio hijo jugando en los alrededores del molino de agua donde los granjeros iban a moler el maíz. No hacían más que distraer, y les preguntó si podían encontrar algún quehacer útil. Les dio algo de trigo y les pidió que quitaran las cascarillas de la cabeza del trigo. Se pusieron a experimentar y, años después en su vida, Bell miraba a este momento como la época en que empezó a ser creativo y a inventar.
 1. Dos hermanos de Alexander murieron de tuberculosis. Sus padres, ansiosos por no perder al hijo que les quedaba, lo mandaron a Canadá, lejos de la humedad de Escocia. Un año después, su salud mejoró y se mudó a los Estados Unidos, enseñando en la Escuela para Sordos de Boston. Estaba especialmente interesado en inventar algo que pudiera cambiar el sonido de una persona al dirigirlo hacia algún aparato visible para los sordos. Sucedió que este experimento le llevó a inventar el teléfono.
 1. Alexander trabajó con gente que tenía problemas de habla y de escucha, como lo habían hecho su padre y su abuelo. Su madre estaba casi totalmente sorda. Alexander creció con gran sensibilidad para con la gente que tenía dificultades, y sabía que la gente tendía a dar los sentidos por supuesto, hasta que los perdían. Escribió las siguientes palabras:
 1. Creo que todos estamos demasiado inclinados a caminar por la vida con nuestros ojos cerrados. Hay cosas a nuestro alrededor, y a nuestros propios pies, que nunca hemos visto porque nunca hemos mirado de verdad.
 1. Oremos:


Señor, Dios nuestro, ábrenos a tu Espíritu que vive en nosotros,

para que vivamos en plenitud cada día de nuestra vida.

Tócanos, para que seamos más conscientes de lo que nos rodea,

Creciendo en la capacidad de sorprendernos y admirarnos,

y en apreciar todo lo que vemos y oímos,

tocamos, saboreamos y olemos.

Haz que vivamos de tal forma que no demos nada por supuesto,

sino que sepamos apreciar y agradecer

a todos los que son parte de nuestra vida. Amén.

AUGUST 2 2

2 AUGUST


 1. Alexander Graham Bell was born in Edinburgh in 1847. He is now perhaps best

remembered for having invented the telephone. He died in Canada on this day in

1922.


 1. When he was aged 11, his friend’s father saw Alexander and his own son playing around his water mill where farmers went to grind their corn. Theywere a distraction, and he asked if they could find something useful to do. He handed them some wheat and asked them to take the husks off the head of wheat. They set to experimenting and, later in life, Bell would look back on this moment as the time when he began to be creative and invent.
 1. Alexander’s two brothers died of tuberculosis (T.B.). His parents, anxious not to lose their remaining son, sent him to Canada, away from the dampness of Scotland. A year later his health improved and he moved south to the United States, teaching in the Boston School for the Deaf. He was particularly keen to invent something that might change the sound of a person talking into something that somehow could be seen by deaf people. As it happened, his experimenting led him to invent the telephone.
 1. Alexander worked with people who had problems with speech and hearing, as also did his father and grandfather. His mother was almost completely deaf. He grew up with a sensitivity towards people with difficulties, and he knew that people tended to take their senses for granted until they were lost. He wrote these words:
 1. We are all too much inclined, I think, to walk through life with our eyes closed.

There are things around us and right at our very feet that we have never seen

because we have never really looked”.


 1. Let us pray:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconAntzinako Erromako jendeak jainko asko zeudela uste zuen eta urtarrilari...

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconAldeko eta kontrako jarrerak eta etikaren printzipioa

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconLiteratura: literatur hitzordua, ipuin sormena eta kontaketa, zinea eta literatura…

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste icon1. Ahotsa: Itsasoa gauaren eta gure artean, itsasotzarra bion artean....

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconGrimm anaien ipuinak
«Haurrentzako eta etxeko ipuinak» liburua argitaratu zutenetik; egun ezagutzen ditugun Grimm anaien ipuin gehienak biltzen zituen...

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconProiektu kurrikularra eta programazioa

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste icon1. entrada y asentamiento de eta en las instituciones

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconSurfa, beldurra eta zientzia-fikzioa

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconSurfa, Beldurra eta Zientzia-Fikzioa

Goialdean rotas hitza irakur daiteke, ezkerrean goitik behera, eta atzetik aurrera atzealdean; eta behetik gora eskuinaldean. Gauza bera gertatzen da beste iconAnjel Lertxundik eta Antton Valverdek


© 2015
contactos
l.exam-10.com